Eis Leit am COMITÉ

PRESIDENT
Marion ZOVILÉ - BRAQUET
Conter
VIZE - PRESIDENTEN
Tom JUNGBLUT
Conter
Laurent LAKAFF
Conter
SEKRETÄR
Elisabeth SCHUMACHER
Conter
SEKRETÄR adj.
Patrick BREMER
Mutfert
TRÉSORIER
Jean-Pierre DI GENOVA
Mutfert
KOORDINATEUR
Marco SCHMIT
Éiter
MEMBRES
Marie-France BACK-PELAIÉ
Mutfert
Marc ENTRINGER
Mutfert
Jasmin KABRAN
Mutfert
Yves LOOSE
Mutfert
Noé RODRIGUES
Mutfert
Nathalie SCHLESSER-COUTELIER
Conter
Xavier SCHMIT
Éiter
Jean-Pierre SCHMITZ
Éiter