Eis Leit am GEMENGEROT

Buergermeeschter

Marion BRAQUET ÉP. ZOVILE

 • Comité Section CSV: Président
 • Bourgmestre
 • Alter: 62

Schäffen

Tom JUNGBLUT

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Echevin
 • Alter: 31

Gemengeréit

Jean-Pierre DI GENOVA

 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 64

Laurent LAKAFF

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 34

Jim SCHMITZ

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 74