Eis Leit an de KOMMISSIOUNEN

SCHOULKOMMISSIOUN
Marion ZOVILÉ-BRAQUET
Yves LOOSE
3 ten ALTER
Marie-France BACK-PELAIÉ
Micheline FEILEN-BRISBOIS
BAUTEN
Marco Schmit
BD CONTERN
Tom JUNGBLUT
Elisabeth SCHUMACHER
CHANCEGLEICHHEET
X
EMWËLT ENERGIE a KLIMA
Jean-Pierre DI GENOVA
Micheline FEILEN-BRISBOIS
Xavier SCHMIT
FINANZEN
Patrick BREMER
HOMME de l' ART
Patrick BREMER
JUGEND
Laurent LAKAFF
Elisabeth SCHUMACHER
KULTUR, FESTER an TOURISMUS
Yves Loose
Laurent LAKAFF
Micheline FEILEN-BRISBOIS
Marie-France BACK-PELAIÉ
MOBILITÉIT
X
MUSÉK
Micheline FEILEN-BRISBOIS
SPORT
Laurent LAKAFF